ปรัชญาโรงเรียน

คุณธรรม นำความรู้

       เป็นปรัชญาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อคาทอลิกที่ว่า “พระเจ้า” (Deus) ทรงเป็นปฐมเหตุของสรรพสิ่งและคุณธรรม (Virtus) ทุกประการ ทรงสร้างมนุษย์ตามภาพลักษณ์ของพระองค์ ประทานปรีชาญาณ (Sapientai) แก่มนุษย์  เพื่อให้เข้าใจสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง สามารถดูแลรักษาใช้ประโยชน์และอยู่ร่วมกับสรรพสิ่งอย่างมีความสุขและยั่งยืน

        คุณธรรม เป็นหลักยึดที่ช่วยมนุษย์ได้ใช้ความรู้อย่างถูกต้อง ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเองทั้งครบ ผู้อื่นและสรรพสิ่งอย่างยั่งยืน

        ความรู้ เป็นแนวทางที่ทำให้มนุษย์สามารถเข้าในสรรพสิ่งอย่างถ่องแท้ ลึกซึ้ง สามารถดูแลรักษา สร้างสรรค์นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพในการดำเนินชีวิตเคารพศักดิ์ศรีแห่งตนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมโลก

        การดำเนินการของโรงเรียนในเครืออัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง

        จึงใช้หลัก “คุณธรรม” เพื่อเสริมสร้าง “ความรู้” ด้วยการมุ่งส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรของโรงเรียน ให้เป็นบุคคลคุณภาพ มีความสามารถครบทุกด้าน โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล

คำขวัญโรเรียน

“ รักสะอาด มารยาทงาม ”

วิสัยทัศน์ (Vision)

         โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาคนทั้งครบ พร้อมยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล ในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกและตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ (Mission)

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสู่มาตรฐานในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกและตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มฐ.1-6)
  2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการตามมาตรฐานการศึกษา พร้อมสู่มาตรฐานในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิกและตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (มฐ.7-12)
  3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมสู่มาตรฐานสากล (มฐ.13)
  4. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน ในบรรยากาศการศึกษาคาทอลิก (มฐ.14-15)
  5. ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข การบริหารความเสี่ยงในโรงเรียน (มฐ.8)

คติพจน์

“ความรู้ดี มีคุณธรรม นำความสุข”

        ความรู้ดี หมายถึง การส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะชีวิตตามศักยภาพของตน  เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการต่างๆ ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ

        มีคุณธรรม หมายถึง ความมีศรัทราในศาสนาที่ตนนับถือและเคารพศาสนาอื่น สามารถ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยใช้หลักธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์ความรู้ทั้งมวล มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง เข้าใจและซาบซึ้งคุณค่าของวัฒนธรรมไทย

        นำความสุข หมายถึง ความสามารถในการนำความรู้และคุณธรรมไปปรับใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รู้จักแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี สร้างคนดีสู่สังคม”

         วิชาการเด่น หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะวิชาการด้านต่างๆ อย่างดีเยี่ยมตามศักยภาพของตน เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคมปัจจุบัน ให้สามารถแสวงหาองค์ความรู้ด้วนกระบวนการต่างๆ ได้อย่างต่อเรื่องตลอดชีวิต

        เน้นคุณธรรม หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ มีค่านิยมในชีวิตที่ถูกต้อง มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

         ก้าวล้ำเทคโนโลยี หมายถึง การเป็นสถานศึกษาที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะการใช้อย่างคล่องแคล่วสมวัย และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสรรค์ รับผิดชอบและรู้เท่าทัน  

         สร้างสรรค์คนดีสู่สังคม หมายถึงถึง การเป็นสถานศึกษาที่มุ่งอบรมบ่มเพาะผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและความรู้ กลายเป็นคนที่มีคุณภาพและมีทักษะชีวิตครบทุกด้าน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของสังคมและชาติบ้านเมือง

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

“รักสามัคคี มีคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม”

        รักสามัคคี หมายถึง การที่ผู้เรียนปฏิบัติต่อกันด้วยความรักตามหลักคริสต์ศาสนา

รู้รักสามัคคี และเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นฉายาของพระเจ้าและเท่าเทียมกัน

        มีคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ประพฤติและปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องชอบธรรมตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

        นำวิชาการ หมายถึง ผู้เรียนขยันหมั่นเพียร เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตของตนจนแตกฉาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

        สืบสานวัฒนธรรม หมายถึง ผู้เรียนรักและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น ร่วมสืบสานและธำรงไว้ซึ่งมรดกอันดีงามของสังคม