ไม้กางเขน

คือ สัญลักษณ์แห่งคริสตศาสนา ซึ่งหมายถึงความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อมนุษย์

ตัวอักษร A Ω

คือ ตัวอักษรอัลฟาและโอเมกา พยัญชนะตัวแรกและตัวสุดท้ายในภาษากรีก ซึ่งหมายถึงพระเจ้าทรงเป็นจุดเริ่มและจุดสุดท้ายของสรรพสิ่ง

นกพิราบ

คือ สัญสักษณ์ แห่งสันติภาพและพระจิตเจ้า ผู้ประทานปรีชาญาณแห่งการเรียนรู้และพระคุณของพระองค์แก่มนุษย์

พระอาทิตย์รุ่งอรุณ

คือ รุ่งอรุณที่พระคริสตเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพซึ่งหมายถึงพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่

ดอกลิลลี่

คือ สัญลักษณ์ของนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์โรงเรียนซึ่งแสดงถึงชีวิตที่บริสุทธิ์ งดงาม สุภาพอ่อนโยนและชอบธรรม

ตัวหนังสือภาษาละติน

Deus        แปลว่า   พระเจ้า

Virtus       แปลว่า   คุณธรรม

Sapientia   แปลว่า   ปรีชาญาณ