ศิษย์เก่าโรงเรียน

นายเด่นชัย ไตรยะถา
ศิษย์เก่า ปี 2504

ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครพนม ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ

นางจันทร์จิรา กิติศรีวรพันธุ์
ศิษย์เก่า ปี

 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สปจ. นพ. ปัจจุบัน เกษียณอายุราชการ

นางทัศนีย์ พลแก้ว
ศิษย์เก่า ปี 2504

ปัจจุบัน ครูวิทยฐานะชำนาญการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม

นายปิยะ จันทร์คายโคตร
ศิษย์เก่า ปี 2522

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม

นางณัตติยา สีใส
ศิษย์เก่า ปี

ปัจจับัน ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

นายแพทย์สุภาวุฒิ ภูมี
ศิษย์เก่า ปี 2526

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน ปัจจับัน ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

นายสรณัฐ เมืองโคตร
ศิษย์เก่า ปี 2529

Sales&Purchasing Marketing Department(1J-O) ของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

นายเอกพงษ์ สกุลคู
ศิษย์เก่า

ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบภาษีอากรค้าง
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อำเภอบ้านแพง

นางสาวกีรติยา อุ่นเจริญ
ศิษย์เก่า ปี 2534

หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
ศิษย์เก่า ปี 2504

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสชัญอุบลราชธานี
หัวหน้าฝ่าย ธุรการ - การเงิน คณะเซนต์คาเบรียล ประเทศไทย

ผศ.ดร.จารุกร ศรีประดิษฐ์
ปีการศึกษา 2535

อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ