ประวัติ

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม เดิมชื่อ “โรงเรียนสันตยานันท์” ถือกำเนิดขึ้นจากดำริของ มุขนายก มงคล (อ่อน) ประคองจิต ประมุขมิสซังท่าแร่ขณะนั้น ซึ่งเป็นนักการศึกษาและเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  มองเห็นว่าควรจัดตั้งโรงเรียนคาทอลิกขึ้นอีกครั้งในจังหวัดนครพนม ในที่ดินของโบสถ์นักบุญอันนา หนองแสง ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของ “โรงเรียนซันตาอันนา” (Santa Anna) ในอดีต (พ.ศ. 2481) แต่ถูกทำลายระหว่างเกิดกรณีพิพาทอินโดจีน (พ.ศ. 2483)

     แรกเริ่มมีผู้เสนอให้ใช้ชื่อ “โรงเรียนเซนต์แอน (Saint Anne School)” ตามนาม นักบุญอันนา (Saint Anne)  องค์อุปถัมภ์ของโบสถ์ แต่เนื่องจากกระแสชาตินิยม ชื่อ “เซนต์แอน” เป็นชื่อฝรั่งฟังดูไม่เหมาะ มุขนายก มงคล ประคองจิต ได้ให้ชื่อเป็นภาษาไทยว่า “สันตยานันท์” พ้องกับชื่อ “Santa Anna” (นักบุญอันนา) โรงเรียนเดิมในอดีต  มาจากรากศัพท์ “สันติ+อานันท์” ในภาษาบาลีสันสกฤต แปลว่า “ผู้รักความสงบ”  เพื่อเตือนใจให้แสวงหาสันติภาพในท่ามกลางความขัดแย้งและสงคราม ช่วยให้เข้าถึงสันติในความจริง ในการต่อสู้กับความเท็จและอวิชา ซึ่งโรงเรียนเป็นสถาบันที่ต่อสู้กับอวิชา

        คำว่า “สันตยานันท์” (ผู้รักความสงบ) ได้กลายมาเป็นชื่อของโรงเรียนและสอดคล้องกับชื่อโบสถ์และโรงเรียนเดิม ดังนั้น ปี 1957 (พ.ศ. 2500) มุขนายก มงคล ประคองจิต ได้สร้างบ้านสองชั้นก่ออิฐถือปูน เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยและที่ทำการของโรงเรียนใหม่ พร้อมกับสร้างอาคารเรียนสองชั้นยาวประมาณ 50 เมตร และแต่งตั้ง บาทหลวงสมชาย สลับเชื้อ เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตเปิดโรงเรียน  โดยมี ภคินีประธาน พันธุวรรณ เป็นผู้ช่วย

        โรงเรียนสันตยานันท์ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอน เมื่อ 17 พฤษภาคม 1958 (พ.ศ. 2501) เปิดสอนระดับชั้นเตรียมประถมปีที่ 1 ถึงชั้น มัธยมปีที่ 1 มีจำนวนนักเรียนในปีแรก 126 คน ทุกคนในหนองแสงต่างดีใจมากที่ “โรงเรียนซันตาอันนา” กลับมามีชีวิตอีกครั้ง กิจการของโรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ภายใต้การบริหารงานของบาทหลวงและภคินีคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ ในความอุปถัมภ์ของมิสซังท่าแร่

    ปี 1964 (พ.ศ. 2507) บาทหลวงเสนีย์ สกนธวัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการและครูใหญ่ ได้ยื่นเรื่องขอรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และได้รับการรับรองวิทยฐานะภายใน 1 ปี เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 1965 (พ.ศ. 2508) หลังจากก่อตั้งโรงเรียนมาได้ 7 ปี มีนักเรียนทั้งหมดในปีนั้น จำนวน 370 คนและครูทั้งหมด 22 คน

ค.ศ. 1972 (พ.ศ. 2515) มุขนายก เกี้ยน เสมอพิทักษ์ ประมุขมิสซังท่าแร่-หนองแสงขณะนั้น ได้มอบโรงเรียนให้ภคินีคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ดำเนินกิจการ และบริหารงาน ซึ่งโรงเรียนได้รับการพัฒนาเรื่อยมา จนกลายเป็นสถาบันที่มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และคุณธรรมในเขตจังหวัดนครพนม มีศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จมากมายทั้งภาครัฐและเอกชน   กระทั่ง 2 มิถุนายน ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ภคินีนันทิยา เดชาเลิศ มหาธิการิณีคณะรักกางเขนแห่งท่าแร่ ได้มีจดหมายขอมอบคืนโรงเรียนสันตยานันท์แก่มิสซังท่าแร่-หนองแสง เจ้าของเดิม

      ภายหลังการประชุมร่วมเมื่อ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการมอบคืนโรงเรียน และ มุขนายก จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขมิสซังท่าแร่-หนองแสง ได้ลงนามใน “ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง” ว่าด้วยเรื่องการรับคืนโรงเรียนสันตยานันท์มาดำเนินกิจการตามนโยบายของทางมิสซังฯ เมื่อ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)ฝ่ายการศึกษามิสซังท่าแร่-หนองแสงซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนในเครือเซนต์ยอแซฟได้เข้าบริหารโรงเรียนสันตยานันท์ทันทีหลังสิ้น ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่และเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการบริหารงานในปีการศึกษา 2561 ซึ่ง มุขนายกจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้แต่งตั้ง บาทหลวงทินกร เหลือหลาย เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ปองชัย ทองอันตัง เป็นผู้อำนวยการ

     ภายหลังการประชุมร่วมเมื่อ 24 ตุลาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560) ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับการมอบคืนโรงเรียน และ มุขนายก จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขมิสซังท่าแร่-หนองแสง ได้ลงนามใน “ประกาศอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง” ว่าด้วยเรื่องการรับคืนโรงเรียนสันตยานันท์มาดำเนินกิจการตามนโยบายของทางมิสซังฯ เมื่อ 29 ตุลาคม ค.ศ. 2017 (พ.ศ. 2560)ฝ่ายการศึกษามิสซังท่าแร่-หนองแสงซึ่งรับผิดชอบโรงเรียนในเครือเซนต์ยอแซฟได้เข้าบริหารโรงเรียนสันตยานันท์ทันทีหลังสิ้น ปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารสถานที่และเตรียมทุกอย่างให้พร้อมสำหรับการบริหารงานในปีการศึกษา 2561 ซึ่ง มุขนายกจำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ได้แต่งตั้ง บาทหลวงทินกร เหลือหลาย เป็นผู้จัดการ และอาจารย์ปองชัย ทองอันตัง เป็นผู้อำนวยการ

     ปีการศึกษา 2561 ฝ่ายการศึกษามิสซังท่าแร่-หนองแสงได้เข้าบริหารงานโรงเรียนสันตยานันท์ นครพนม เต็มรูปแบบ ได้แก่ บาทหลวงวีระพงค์  โพธิมล,บาทหลวงสุรชาติ  มุลสุทธิ, บาทหลวงวิรัช นารินรักษ์, บาทหลวงวิโรจน์ โพธิ์สว่าง, บาทหลวงพงศ์ศิระ คําศรี, บาทหลวงวัฒนา สอนนุชาติ, บาทหลวงอติชาติ ธรรมวงค์ บาทหลวงทินกร เหลือหลาย และบาทหลวงทินกร เหลือหลาย ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ได้ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อ “โรงเรียนสันตยานันท์” เป็น “โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม” เพื่อให้สอดคล้องกับโรงเรียนในเครือเซนต์ยอแซฟ อีก 7 โรง โดยได้รับอนุญาตจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ตามเลขที่ใบอนุญาต ศธ 0๒๗๕/๑๕๕๒/๒๕๖๑ เมื่อ 8 ตุลาคม 2018 (พ.ศ. 2561)

20190117_144624

     โรงเรียนเซนต์ยอแซฟนครพนม แม้เปลี่ยนชื่อใหม่และผู้บริหารชุดใหม่ แต่นโยบายและความมุ่งมั่นในการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานไม่เคยเปลี่ยน ภายใต้แนวทางการจัดการศึกษาของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตามแนวปรัชญา “คุณธรรม นำความรู้”เพื่ออบรมบ่มเพาะเด็กและเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีความรู้ มีทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติดีเรียบร้อยและสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข ดังคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำความสุข”