ประวัติ

      โรงเรียนพระหฤทัยนี้เป็นโรงเรียนของมิสซัง เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 1904 โดย ฯพณฯ พระสังฆราชกืออาส และต่อมาพระคุณเจ้าได้มอบให้เซอร์เซนต์ปอลฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบอย่างเต็มที่ เซอร์กุสตาฟเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบโรงเรียนนี้ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ไม่เสียค่าเล่าเรียนิมีนักเรียนประมาณ 100 คน เพราะชาวบ้านยากจนมาก

       ในปี 1908 พวกเซอร์มีเพียงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งเดียวซึ่งต้องเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งเดียวซึ่งต้องเลี้ยงทั้งเด็กหญิงและเด็กชายทั้งหมดนี้ต้องอาศัยอยู่ในเรือนมุงจากซึ่งทำท่าจะพังลงมา จึงได้มีการคิดจะสร้างที่พักอาศัยสำหรับเด็กหญิงเป็นอาคารขนาดใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐ ครึ่งหนึ่งของอาคารจะใช้เป็นโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับหญิงลูกครึ่งชาวยุโรปและบุตรธิดาของข้าราชการชาวสยาม อีกครึ่งหนึ่งจะใช้เป็นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า คุณพ่อแบร์เธอัสและคุณพ่อแฟรสแนลเป็นผู้คุมการก่อสร้าง ส่วนค่าใช้จ่ายมิสซังได้ขอบริจาคจากชาวสยามที่มีชื่อเสียงและชาวยุโรปที่อยู่แถวนั้น วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1910 มีพิธีเปิดอาคารหลังนี้ หลังจากก่อสร้างหอพักเด็กหญิงแล้วมิสซังคิดจะก่อสร้างหอพักเด็กชายที่อยากเรียนภาษาฝรั่งเศสด้วยและโครงการต่อไป ได้มีการกำหนดแผนการไว้ล่วงหน้าว่าจะสร้างโรงเรียนและต่อไปก็จะสร้างโรงเรียนประจำ

  • ในปี 1921 มีนักเรียน 60 คน
  • ในปี 1924 มีนักเรียน 100 คน
  • ในปี 1926 มีนักเรียน 60 คน
นอกจากรับผิดชอบโรงเรียนแล้ว พวกเซอร์ยังต้องดูแลเด็กกำพร้า
  • ในปี 1921 มีเด็กกำพร้า 42 คน
  • ในปี 1926 มีเด็กกำพร้า 42 คน
นักเรียนประจำนั้น
  • ในปี 1921 มี 51 คน
  • ในปี 1926 มี 15 คน
  • ในปี 1928 มี 49 คน
สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อน
  • ในปี 1926 มี 20 คน